Repair

REPAIR

เงื่อนไขการรับประกัน

1.   บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขเท่านั้น
2.   กรุณาแสดงใบรับประกันผลิตภัณฑ์ในการขอรับบริการทุกครั้ง
3.   บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความบกพร่องของตัวอุปกรณ์เอง ซึ่งใช้งาน ในสภาพปกติอย่างถูกต้องถูกวิธี และได้รับการประเมินจากผู้ชำนาญของบริษัท แล้วเท่านั้น
4.   บริษัทฯ ยกเว้นไม่รับประกันผลิตภัณฑ์
       4.1   ความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสมหรือเกิดจาก ความประมาทของลูกค้า (ความเสีย   หายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากความตั้งใจ)
       4.2   ความเสียหายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมใดๆ ในตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริษัทฯ เป็นผู้กระทำ
       4.3   ความเสียหายภายนอกของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากความชื้น, ความเค็ม และสารเคมีต่างๆ
       4.4   ความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ เช่น เก็บไว้ในรถที่จอดไว้ กลางแดดที่มีอุณหภูมิ มากกว่า 70˚ C
       4.5   ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายขนส่งหลังจากที่ซื้อไปแล้
       4.6   ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยขีดข่วน, หลุดลอก, หรือซีดจางจากการบำรุงรักษา เช็ดทำความสะอาดดูแลใช้งานตามปกติ หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
       4.7   ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, อุทกภัย, วาตภัย ฯลฯ
       4.8   ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ต่างๆ กระทำให้เกิดความเสียหาย
       4.9   หลักฐานใบรับประกันฉบันนี้ สูญหายหรือมีรอยแก้ไข
5.   บริษัทขอสงวนสิทธิการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้เฉพาะ ประเทศไทยเท่านั้น
6.   ใบรับประกันบริษัทฯ จะไม่ออกให้ใหม่กรุณาเก็บรักษาไว้อย่าให้สูญหายเพื่อ ประโยขน์ของท่านเอง

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการรับประกันนี้ เฉพาะผู้ซื้อที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับประกันเท่านั้น
Scroll to top