Warranties

Warranties

มั่นใจกับอุปกรณ์ PING

มั่นใจกับอุปกรณ์ PING การที่ลูกค้าได้เลือกใช้อุปกรณ์กอล์ฟ PING นั้นหมายถึง การมอบความไว้วางใจ ในอุปกรณ์กอล์ฟที่มากด้วยคุณภาพ และการดูแลรับประกันในผลิตภัณฑ์ของเราไปอย่างยาวนาน

การรับประกันที่ดูแลครอบคลุม

มั่นใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการเลือกใช้วัสดุการออกแบบและการผลิตที่มีมาตราฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้อุปกรณ์กอล์ฟ PING เป็นที่นิยมของนักกอล์ฟทั่วโลก จึงทำ ให้บริษัท PING ออกกฏเกณฑ์มาตราฐานการรับประกันดูแลลูกค้าทั่วโลกแบบเดียวกันหมด ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ไม้กอล์ฟ PING นั้นจะถูกดูแลในทุกๆ มุมของโลกใบนี้จากเครือข่ายของเรา

การส่งอุปกรณ์กอล์ฟเพื่อซ่อมแซม

  • 1. เมื่ออุปกรณ์ไม้กอล์ฟเกิดการชำรุด ลูกค้าสามารถส่งเข้าศูนย์ซ่อมแซมได้ที่ บริษัท อีซี่กอล์ฟ จำกัด(สำนักงานใหญ่) หรือทางร้านจำหน่าย PING ทั่วประเทศ
  • 2. ลูกค้าควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานถึงรายละเอียดของไม้ ในกรณีที่ไม้กอล์ฟมีการเปลี่ยนแปลงไปจากมาตราฐานเดิม
  • 3. ในกรณีอุปกรณ์ไม้กอล์ฟที่เป็นรุ่นเก่า(รุ่นที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปหลังจากวางจำหน่าย) ลูกค้าสามารถสอบถามอะไหล่โดยส่ง Seriel number ให้กับทางบริษัทก่อนเพื่อทำการตรวจสอบอะไหล่จากบริษัท PING ในต่างประเทศ
  • 4. บริษัทฯ จะไม่จำหน่ายหรือส่งอะไหล่หรือส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือร้านค้าภายนอก เพื่อนำไปประกอบหรือซ่อมแซมเองเด็ดขาด ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการรับประกันสินค้า
  • 5. ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมถึงวันรับสินค้าให้ทราบ

เงื่อนไขการรับประกัน

มั่นใจกับอุปกรณ์ PING การที่ลูกค้าได้เลือกใช้อุปกรณ์กอล์ฟ PING นั้นหมายถึง การมอบความไว้วางใจ ในอุปกรณ์กอล์ฟที่มากด้วยคุณภาพ และการดูแลรับประกันในผลิตภัณฑ์ของเราไปอย่างยาวนาน
1.   บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขเท่านั้น
2.   กรุณาแสดงใบรับประกันผลิตภัณฑ์ในการขอรับบริการทุกครั้ง
3.   บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความบกพร่องของตัวอุปกรณ์เอง ซึ่งใช้งาน ในสภาพปกติอย่างถูกต้องถูกวิธี และได้รับการประเมินจากผู้ชำนาญของบริษัท แล้วเท่านั้น
4.   บริษัทฯ ยกเว้นไม่รับประกันผลิตภัณฑ์
       4.1   ความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสมหรือเกิดจาก ความประมาทของลูกค้า (ความเสีย   หายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากความตั้งใจ)
       4.2   ความเสียหายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมใดๆ ในตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริษัทฯ เป็นผู้กระทำ
       4.3   ความเสียหายภายนอกของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากความชื้น, ความเค็ม และสารเคมีต่างๆ
       4.4   ความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ เช่น เก็บไว้ในรถที่จอดไว้ กลางแดดที่มีอุณหภูมิ มากกว่า 70˚ C
       4.5   ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายขนส่งหลังจากที่ซื้อไปแล้
       4.6   ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยขีดข่วน, หลุดลอก, หรือซีดจางจากการบำรุงรักษา เช็ดทำความสะอาดดูแลใช้งานตามปกติ หรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
       4.7   ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, อุทกภัย, วาตภัย ฯลฯ
       4.8   ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ต่างๆ กระทำให้เกิดความเสียหาย
       4.9   หลักฐานใบรับประกันฉบันนี้ สูญหายหรือมีรอยแก้ไข
5.   บริษัทขอสงวนสิทธิการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้เฉพาะ ประเทศไทยเท่านั้น
6.   ใบรับประกันบริษัทฯ จะไม่ออกให้ใหม่กรุณาเก็บรักษาไว้อย่าให้สูญหายเพื่อ ประโยขน์ของท่านเอง

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการรับประกันนี้ เฉพาะผู้ซื้อที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับประกันเท่านั้น
Scroll to top